Klachtenprocedure

Klassewerk probeert haar klanten zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. Klassewerk beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.Definities

Organisatie Klassewerk onderwijstraining

School/leerkracht School/leerkracht die gebruik maakt van de diensten van Klassewerk

Onderbouwd trainer Een door Klassewerk getrainde trainer, HBO opgeleid, met werkervaring met de methode Onderbouwd en werkzaam namens Klassewerk.

Trainee Degene die op grond van een trainingsovereenkomst training ontvangt van een trainer van Klassewerk

Trainingsovereenkomst De (schriftelijke)overeenkomst die Klassewerk met de school/leerkracht gesloten heeft, voordat zij overgaan tot uitvoering van de dienstverlening.

Klacht Een door de klager ervaren probleem met betrekking tot het gedrag, handelen of nalaten van de Onderbouwd trainer of in verband met een financieel geschil met Klassewerk.

Klachtencommissie De commissie, die is belast met de behandeling, verzameling en registratie van klachten.

Klager De klant die zich met een klacht over Klassewerk tot de Klachtencommissie wendt.

Opdrachtgever Degene die met de Klassewerk een trainingsovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van training van een individuele Trainee of een groep trainees, niet zijnde de opdrachtgever.

Secretariaat Het secretariaat van de klachtencommissie.1. Indienen van een klacht

Uw uiting van ontevredenheid of klacht kunt u aan iedere medewerker van Klassewerk kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (info@klassewerk.com). Onze medewerker zal uw klacht aannemen en zorg dragen voor een correcte afhandeling.2. Behandeling van de klacht

De medewerker van Klassewerk zal proberen de klacht direct op te lossen. Is dit niet mogelijk dan wordt vastgesteld op wie of wat de klacht betrekking heeft. De ontvanger stuurt de klacht dan door naar de directie van Klassewerk. In dat geval zal er uiterlijk binnen twee werkdagen telefonisch contact met u worden opgenomen.3. Contact met de klant

De directie stemt inhoudelijk af met de verantwoordelijke wie het beste contact op kan nemen. Indien deze trainer dezelfde dag niet bereikbaar is, neemt de directie zelf contact op voor het eerste, telefonische contact. Dit telefonisch contact biedt de mogelijkheid om meer informatie te krijgen en/ of de klacht direct telefonisch op te lossen. Bij telefonisch opgeloste klachten wordt, indien gewenst, een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken verstuurd. Alle klachten worden vertrouwelijk afgehandeld en op geen enkele wijze openbaar gemaakt.4. Registratie afhandeling klacht

De medewerker registreert de voorgestelde oplossingsrichting, datum van afhandeling en sluit de klacht af. De klachten worden na afhandeling van de klacht, nadat de klant schriftelijk heeft bevestigd tevreden te zijn met de afhandeling, 12 maanden bewaard.5. Eerste beroepsmogelijkheid

Wanneer de klacht onverhoopt niet naar uw tevredenheid wordt opgelost is er een beroepsmogelijkheid. Uw bezwaar kan binnen 1 maand schriftelijk worden ingediend bij Simone Haven, directeur Klassewerk Onderwijstraining (info@klassewerk.com). U wordt dan uitgenodigd het bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen uiterlijk één maand ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak.6. Tweede beroepsmogelijkheid

Wanneer u van mening bent dat uw bezwaar door de directie niet goed is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. De uitspraak van deze commissie is bindend en de klacht en wijze van afhandeling wordt geregistreerd.

Geschillencommissie
Voorzitter Dhr. M. de Groot
Vicevoorzitter Mevr. N. Stubbe
Lid 1 mevr. I. Stevelink
Lid 2 mevr. I. Vermeulen- de Vilder
Secretariaat mevr. H. Borgers

Privacy

De bescherming van jouw gegevens en die van je leerlingen vinden we belangrijk. Daarom leggen we als je de eerste keer gebruik maakt van onze digitale producten uit hoe we die gegevens beschermen, door middel van deze samengevatte verwerkersovereenkomst.

Graag gaan we met jouw onderwijsinstelling een formele verwerkersovereenkomst aan. Een voorbeeld van deze verwerkersovereenkomst download je hier. Graag ontvangen we via dit formulier de gegevens die we van jouw onderwijsinstelling nodig hebben om een verwerkersovereenkomst op te kunnen stellen.

Koopovereenkomst Onderbouwd Academie

Als je gebruik maakt van Onderbouwd Academie dan ben je een overeenkomst met Klassewerk aangegaan. Je vindt deze overeenkomst hier.Evaluatieformulier

Heb je een cursus of training gedaan? Download het evaluatieformulier voor cursussen en trainingen. Het ingevulde formulier kun je opsturen naar info@klassewerk.com of ter plekke inleveren.Contact

Voor vragen over het gebruik van Onderbouwd Online of de Onderbouwd App: helpdesk@klassewerk.com

Overige vragen: info@klassewerk.comKlachten

We proberen je altijd zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de de geboden dienstverlening. We hebben hiervoor een klachtenprocedure opgesteld.

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Inloggen